Tuesday, March 15, 2011

वाटलं आता आपण हरलो

उगीचच वझीराला येवढ्या पुढे येवुन दिले.  डोके थंड ठेवले तर मार्ग नक्कीच सापडतो.

1 comment:

Raj said...

Interesting match!