Tuesday, March 29, 2011

"नाही" आणि " होय"

ज्यांच्याकडे "नाही" म्हणण्याचा अधिकार आहे ते कधीकधी काहीही विचार न करता, विनाकारण, किंवा कोणतेही सबळ कारण नसतांना तो का वापरतात ?

आणि मग

वरिष्ठांनी त्यामधे लक्ष घालुन दुसऱ्याला "नाही" मुळे झालेली गैरसोय दुर केली तर मग राग मनात ठेवुन का वागतात ?

" होय"म्हणण्याचा वरिष्ठांच्या अधिकाराचा त्यांनी मान ठेवायला नको ? 

No comments: