Sunday, March 13, 2011

बहार आली सारदा मठात

नील मोहर आणि कॅशीया. बाजुबाजुला बहरले आहेत. काय छान नजारा दिसत आहे.

या सिंहगड रस्तावरील सारदा मठात, रामकृष्ण मठात फार छान बाग आहे.   कधीतरी या दिवसात आत फेरफटका मारायला मजा येते.


रामफळ तोडुन खाण्याचा मोह कसाबसा आवरावा लागला.

No comments: