Sunday, March 06, 2011

गाडी चालवता आहात ?

रस्तावर मुलं दिसले की गाडीचा वेग लागलीच मंदावला पाहिजे. सरळ थांबा, त्या मुलांना आधी रस्ता पार करु द्या, बाजुला होवु द्या, मगच तुम्ही पुढे चला.

आणि समोर अचानक बॉल आला तर त्यामागोमाग एखादा मुलगा धावत तो पकडण्यासाठी येवु शकतो हे जाणा व वेग कमी करा.

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

No comments: