Sunday, March 13, 2011

काटे सावर

अचानक राजाभाऊ आपल्या बायकोच्या अंगावर जोरात खेकासले. "तुला काय सांगायचे आहे, दाखवायचे आहे ते आधी सांग " 

" हा बघ पळस. उजवीकडे बघ, डावी कडे बघ ,मागे गेला "

पळस आणि काटेसावर. आजुबाजुला बरेच फुलले आहेत. धायरी, नादेंड परिसरात.

 

ओकायामा उद्यानात तसे फारसे काही हाती लागले नाही. एकमेव काटॆसावर  छान फुलली आहे.

गेल्या वर्षी इशान्य मधे सर्व कांचनची झाडे मस्त फुलली होती. यंदाला ती बघायला जायला अंमंळ विलंबच झाला. 

काल नवसह्यादीत  बहरलेला कॅशीया बघुन मजा आली.

No comments: