Sunday, March 06, 2011

वेदना

पहिल्यांदाच झालेला मधमाशीचा डंख दाहक

की

पहिलीच ऐकलेली कोयलची कूक , वसंतातली.

No comments: