Sunday, March 13, 2011

आज प्रबोधनकार असते तर.

आपल्या नातवाचा, मग त्याच्या पश्चात पणतु नी चालवलेला व्यवसाय पाहुन , त्यावर पोलीसांच्या पडलेल्या धाडी, अटका पाहुन  प्रबोधनकार काय म्हणाले असते.

" ड्रमबिट " चे नाव निदान "पडघम" तरी असायला हवे होते असे कुठेतरी वाचल्याचे स्मरते. 

No comments: