Sunday, April 25, 2010

फुलफुल फुलायचे, फुलफुल फुललेले पाहायचे.सकाळी उठल्यावर डोळ्यासमोर येतो तो हा फुललेला वृक्ष.

No comments: