Sunday, April 25, 2010

मुंबादेवी

मुंबादेवीच्या मंदिराचे खरे सौदर्य न्याहाळायचे असेल स्थापत्यकलाशैलीचा आस्वाद घ्यायचा असेल  तर मागच्या एका गल्लीतुन आत जावे.

एवढी सुंदर वास्तु,  पण या सौंदर्याचे जतन कसे करावे हेच आपल्याला कळत नाही. 


No comments: