Saturday, April 24, 2010

आंब्रोली चर्च

सिक्कानगरच्या थोडॆ पुढे ही दगडी वास्तु.

No comments: