Tuesday, February 08, 2011

तरी म्हटलं

तरी म्हटलं, रस्तावरुन गायब घालेल्या टपाल पेट्या गेल्या कुठे ?

No comments: