Saturday, February 05, 2011

परीघाबाहेरील जग

त्यांना आत प्रवेश नाही. 
अंधर आनेका नयी, बाहर खडा रव.
मधेच बिचाऱ्यांचा व्यवसायही बंद केला जातो. 
आत पाच रुपयाची वस्तु पाचशे रुपयाला मिळाली तरी चालेल.
पण.
यांना पण महोत्सवात् सामील करुन घ्या की. त्यांच्या साठी एखादा कोपरा वगैरे. ह्यांना पैसे लागतात ते जगण्याकरता.

No comments: