Monday, February 28, 2011

साफसफाई

हे धोबी जगभरल्या लोकांचे कपडे साफ करत असतात, पण त्यांना पण कोणीतरी दुसरा लागतो.आपले कान साफ करायला.

No comments: