Monday, February 28, 2011

कधी तरी

लग्नसमारंभात ते वातावरण मंगलदायी करणारया  सुरांकडे गडबडीत नेहमीच दुर्लक्ष होते. कधीतरी त्यांच्या जवळ बसुन ते नुसतेच ऐकत रहावे.

No comments: