Thursday, February 17, 2011

सुकेळी

कोणीतरी राजाभाऊंना  सुकेळी खायला घाला रे.
चव फार आठवुन राहिलीय.

त्या दिवशी घाईघाई मधे घेण्याचा कंटाळा केला.

No comments: