Monday, February 14, 2011

अल्लाहची मेहरबानी.

अल्लाहची मेहरबानी.

जरा सुद्धा लागले नाही त्या दोघींना. सहीसलामत वाचल्या. मदतही अगदी वेळॆतच मिळाली.

पण गाडी सरळ करण्याच्या प्रयत्नात मात्र चेचली.

No comments: