Tuesday, February 01, 2011

कधी कधीबँडवाले म्हणतात.
प्रत्येक वेळी आम्हीच का वाजवायचे, कधी तरी आम्हाला पण ऐकावेसे वाटते.

No comments: