Sunday, February 20, 2011

एकच प्याला

नाही, एकच प्याला पुरते पिणे मर्यादित राहिले नाही, दुसरा प्याला पण रिचवावा लागला.

उसाच्या रसाचा,

भैरवनाथ रसवंतीगृहात.

No comments: