Sunday, February 20, 2011

तुंग तिकोना

म्हटंल , शिवजयंतीला निदान पायथ्याकडुन का होईना एखाद्या किल्लाचे दर्शन घेवु.


1 comment:

भानस said...

सहीच!