Sunday, December 13, 2009

स्वामी हरीदास संगीत संमेलन - दिवस दुसरा


आज संचारी बक्षी यांचे सतार वादन ऐकले. राग बागेश्री त्यांनी बढीया वाजवला. मजा आली.

अलाहाबाद वरुन आलेल्या श्री. प्रशांत कुमार, समीत कुमार मालीक व कौशीक कुमार यांचे धृपद  व पखावज वादन उशीरा पोचल्याने हुकले.


No comments: