Sunday, December 13, 2009

गोमुख


अतिशय देखणे असे हे गोमुख भोर जवळील अंबवडॆ गावातील नागेश्वराच्या देवालयात आहे.

No comments: