Saturday, December 05, 2009

ते लक्ष ठेवुन आहेत

राजाभाऊंच्या हाती अगदीच काही लागले नाही असे नाही. कोठेतरी कोणीतरी त्यांना सापडले की.

No comments: