Monday, January 24, 2011

प्रश्न पडला आहे

प्रश्न पडला आहे

उद्याला कोकण महोत्सवाला जायचे आणि परवाला "महालक्ष्मी सरस" की परवाला कोकण महोत्सवाला ?

येथे गेल्यानंतर काय खायचे, काय काय खायचे या बाबत मात्र  मनात संभ्रम नाही.

उकडीचे मोदक, पुरणपोळी , घावनं,  जमलच तर काळ्या वटण्याची उसळ व वडॆ तर नक्कीच नक्की.

No comments: