Monday, January 10, 2011

करुन करुन भागले आणि किर्तनास लागले

धार्मीक स्थळांपासुन दुरच रहाणारे राजेशभाई मात्र गोंदवले येथील गोंदवलेकर महाराजाच्यां आश्रमात खुब रमले.
मन प्रसन्न झाले.
रहाण्याची खुप इच्छा होती.
पण नाही जमले.


1 comment:

Anjali said...

khara ki kai! HKJ tumhi Shree Maharajanchya Sansthanas bhet deoon aalat! Thank you for these pics!