Wednesday, January 12, 2011

कोण बरे हे ?

यमाईदेवीच्या समोर ही मुर्ती पाहुन राजाभाऊंचे कुतुहल जागृत झाले ?
ही मुर्ती कोणाची ?

अरे हे तर औंधासुराचे मस्तक.


महिषासुरमर्दिनी श्रीयमाई

No comments: