Monday, January 24, 2011

यात्रा

यात्रा म्हटली की पोटात गोळा येतो.

चेंगराचेंगरी होवुन तरी माणसे मरतात नाहीतर उन्मादाने तरी.

No comments: