Saturday, January 15, 2011

घडाभाजी

का, का बरे राजाभाऊ आज असे सकाळपासुन स्वयपाकघरात घुटमळत राहिले आहेत ?

आत बाहेर, आत बाहेर, ,मधेच मुदपाकखान्यात ठाण मांडुन त्यांनी आपल्या बायकोला भंडावुन सोडले आहे.

अधीरता, संयम नसणॆ आणि ताबा ठेवणॆ कठीण झालेल्या राजाभाऊंचा सकाळपासुन बायकोला एकच सवाल

"झाली ?"
"झाली का गं ? "
"झाली ? "


केव्हा होणार ? "
"झाली की नाही, अजुन ? ?
"किती वेळ ? "

No comments: