Wednesday, January 19, 2011

भ्रष्टाचार, महागाई विरुद्ध महासंग्राम.

भ्रष्टाचार, महागाई विरुद्ध महासंग्राम.

लढ्यास शेकडो, लाखो माणसं जमली होती म्हणे.

काय हो राजेशभाई, ह्या महंगाईच्या जमान्यात ही सारी मंडळी खेडोपाड्‍यातुन, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातुन आपले पदरचे पैसे खर्च करुन आले असावेत का?  

No comments: