Saturday, October 30, 2010

ही वेळ

ही अशी वेळ लहान मुलांवर केव्हाही न यावी


ही अशी वेळ लहान मुलांवर केव्हाही न यावी.
एकीकडॆ मांडवीतुन नौकाविहार करत कॅसीनो मधे चालणारा जुगार आणि दुसरीकडॆ ज्यांचे सारे आयुष्यच एक जुगार बनुन राहीले आहे ते.

No comments: