Tuesday, October 19, 2010

कशी नशीबानं थट्टा आज मांडली

गेले कित्येक दिवस, इंटरनेट आहे तर संगणक नाही, संगणक आहे तर नेट नाही  आणि आत्त्ता दोन्ही आहे तर "click and slip " चा खेळ चालला आहे

No comments: