Monday, October 25, 2010

भिमथडीचा दणका ?

सरस पुढे सरक.
आता पुरती वाट लागली, ही इथे थांबते की काय .
हुश्श.


हुश्श.  लहान सहान खरेदी , वांदा नाय.


No comments: