Sunday, October 31, 2010

थोडक्यात उत्तर द्या

असे का ?

जो सापडला तो चोर आणि बळी फक्त एकट्याचाच का दिला जातो व बाकीचे बचावतात कसे आणि का बचावले जातात ?

No comments: