Wednesday, October 20, 2010

२१ व्या शतकाकडुन १३ व्या शतकाकडॆ
एखाद्या सौदर्याचे विद्रुपिकरण कसे करावे हे आपल्याकडुन जगाने शिकावे. सुंदर देखण्या प्राचीन दगडी वास्तुंना बटबटीत ऑईल पेंट फासावा, त्याच्या ठिगळॆ लावल्यागत त्याला लागुन एखादे बांधकाम करावे.

१३ व्या शतकातले अप्रतिम भुलेश्वरची कलाकुसरीनी नटलेली वास्तु. त्यालाच खेटुन उभा केला गेला दळणवळण मनोरा, डोळ्यात खुपणारा, जेजुरीपासुन ते भुलेश्वरापर्यंत पसरलेल्या डोंगररागेंत आपल्या सरकारला केवळ हीच जागा सापडावी ?

No comments: