Friday, December 05, 2008

देव म्हणतो चोरी करा पण मला पुजा

No comments: