Tuesday, December 02, 2008

मी काय म्हणतो किती घाबरायच माणसाने आपल्या बायकोला ?


मी एक आठवडा नव्हती तर सबंध घराची वाट लावुन टाकलीत तुम्ही बापलेकांनी". 
 
बाप लेकांची नजरानजर. या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची ते दोघे आठवडाभर तयारी करत होते. 
 
आल्याबरोबर जर कोणती गोष्ट तिने केली असेल तर बापलेकांनी घरात केलेले जरासे बदल रद्दबादल करुन साऱ्या गोष्टी मुळच्या जागेवर, जागच्या जागी नेवुन ठे्वल्या.    
 
त्यात परत एक नवे नाते लाभलय, भाचे सुन आलीना. मग आता ती सासुबाई झाली म्हणायची.
मग सासरेबुवांना धाकात ठेवायला नको का ? 
 
स्वातंत्र संपले म्हणायचे !

No comments: