Friday, December 05, 2008

आम्ही असे कसे ?
सांडपाण्यातुन जाणाऱ्या या जलवाहीन्या म्हणाजे रोगांना , मृतॄला आमंत्रण. 

No comments: