Tuesday, December 09, 2008

अशी माणसे - श्री. जयंत सोनाळकर

मनुष्यस्वभावात जर कोणती गोष्ट दुर्मीळ असेल तर ती म्हणजे दुसऱ्याचे कौतुक करणे.

दुसऱ्या व्यक्ती बद्द्ल नुसतेच चांगले बोलणे नव्हे तर मनापासुन त्याचे कौतुक करणे, त्याला प्रोत्साहन देणे, सतत पाठीवर शाबाशकीची थाप मारणे हे फरच कमी लोकांना जमते. या अश्या वेळी माणसे फार कंजुष होवुन जातात.

अश्या कंजुष व्यक्तींना गरज आहे ती श्री जयंत सोनाळॅकरांना भेटण्याची. जीवनात दुसऱ्याला आनंद कसा द्यावा हे शिकुन घेण्यासाठी
श्री. जयंत सोनाळकर, माझ्या वडीलांचे दोस्त. एखाद्याचे कौतुक करावे तर त्यांनीच.

No comments: