Sunday, December 07, 2008

"आरामधाम" दैवज्ञ समाजोन्नत्ती परिषद महाजनवाडी व सोलकरीतर असे अचानक नांगरगावी जाण्याचे ठरले. कोणीतरी दैवज्ञ समाजोन्नत्ती परिषद महाजनवाडी मंडळ ट्र्‌स्ट यांनी नांगरगाव, लोणावळ येथे त्यांच्या ज्ञाती बांधवांसाठी बांधलेल्या "आरामधाम" मधे दोन खोल्या आरक्षीत केल्या होत्या. राजा उदार झाला आणि आम्हाला त्यात रहाण्याचे निमंत्रण मिळाले.

राजाभाऊंनी एकदा एखादी गोष्ट करायची ठरवली म्हणाजे ती काळ्या दघडावरची रेष. लोणावळ्याला जातांना न्याहारी करायला "सोल करी" मधे जाय्चे म्हणाजे जायचे. मग कोणतीही किंमत द्यावी लागली तरी चालेल.

आरामधाम , खरच काम करुन करुन, ताणतणावाचे आयुष्य जगुन जगुन पराकोटीचा कंटाळा आला असेल, थकवा आला असेल तर अश्या जागी जाणॆ . काहीच करायला नाही सिवाय आराम के.

दै.स.प. महाजनवाडीने खुप उत्तम सोय केली आहे. रहाण्यासाठी चांगल्या मोठाल्या हवेशीर खोल्या, जेवणाची चांगली व्यवस्था.

भल्या पहाटॆ आजुबाजुचा परिसर पहाण्यासाठी निघालो, निवांत. जवळच्या एका वास्तुने आकर्षीत केले. " मानेकलाल सॅनीटॊरीयम" , काय भला मोठा परिसर आहे त्यांचा मग त्य झाडांमधेले रहाण्यासाठी बंगले, जेवणासाठी गुजराती थाळी. परत केव्हातरी जाण्यासाठी मनात लक्षात ठेवायला हवे.

काय मस्त मऊसुत इडली होती, सांबारही छान होते, कांदा उत्तप्पाही आवडला. प्रश्नच नाही.
सोलकरी मधे केव्हातरी परत जेवायला जायला हवे, दाक्षिण्यात्य पद्धतीचे जेवण यथे चांगले मिळावे. अखेरीस श्री. विठ्ठल कामताचे आहे ना. पण घरापासुन खुप दुर पडते ना.

विठठ्ल कामत. यांच्या "इडली ते ऑर्कीड्स " या प्रवासाचा "सत्कार" पासुनचा मी साक्षीदार. तेकदा त्यांना तसे लिहुन पाठवले, उत्तरादाखल त्यांनी पंचधातुचे पेले पाठवले. यातुन पाणी प्या, ते आरोग्याला चांगले असते म्हणुन.

How Thoughtful.

No comments: