Wednesday, October 01, 2008

रामलीला

प्रभुरामचंद्र यज्ञात विघ्न आणणारया असुरांचा वध करताना ।

No comments: