Saturday, October 04, 2008

काय उपयोगाचे ?
ज्या संकुलात नामवंत कलावंत, कलाकार, साहीत्यक, समीक्षक, रसीक मंडळी  रहातात तेथेले हे सुरेख Ampi Theater वास्तवीक पहाता नेहमीच वापरले जायला हवे होते. 

पण ? 

No comments: