Friday, October 24, 2008

दिवाळी म्हणजेआणि दिवाळी म्हणजे दिवाळे।
या बायकांचे कितीही खरेदी केली तरी समाधान होत नाही , "नल्ली" मधे ३ भारीतल्या साडया घेतल्यातरी मंगलदास मार्केट्ची वारी काही टळली नाही ।
दिवाळी म्हणजे ..........

No comments: