Thursday, October 23, 2008

पुवर गाय
जेव्हा. जेव्हा मी रस्तावर जड़ सामानांनी लादलेली हातगाडी ओढतांना कष्टकारी माणसांना बघतो तेव्हा तेव्हा मला Busybee या थोर स्थंभलेखकानी त्यांच्या वर लिहिलेला लेख आठवतो।
This poor man has got Right Of Way। Busybee नी लिहिले होते .
भर रस्तावर गर्दीत हातगाडी ओढ़णे वारंवार थांबणे, गाड़ी खेचण्यासाठी जोर लावणे , आणि कामे करत असतांना इतर वहानचालक, पादचारी यांच्याकडुन शिव्या खाणे

No comments: