Wednesday, October 22, 2008

पंचतंत्र- त्यांचा खेळ होतो व दुसरयाचा जीव जातो

शाळेतली मुले। सहल गेलेली । शांत निसर्ग रम्य वातावरण , पाण्याने तुडुब भरलेली विहिर। एका खट्याळ पोराने त्यात खडा मारला , डुबुक ,चुबुक आवाज आला, पाणी वर उसळले, पोराला मजा आली , परत दगड पाण्यात टाकला, परत मौज आली, त्याचे पाहून इतर मुलेही पाण्यात दगड टाकू लागली , त्यांना एक नवा खेळ मिळाला।

पाण्यात रहाणारया बेडकांना समजेना काय होते आहे । ते सैरावैरा पळू लागले , दगड अंगावर लागून जख्मी होवू लागले, मरू लागले।

एका तरुण बेडुकानी जाणत्या बेडुकाला विचारले "हे काय चाललय ? आज आपल्यावर हा घोर प्रसंग का आला आहे ?

काही नाही रे " त्यांचा खेळ होतोय व आपला जीव जातोय "

मुले आणि राजकारणी , काही फरक आहे का ?


No comments: