Wednesday, October 01, 2008

बोलो सियावर रामचंद्र की जय

गिरगाव चौपाटीवर सालाबाद प्रमाणे यंदाही रामलीला सुरु झाली आहे , प्रभु रामचंद्र चे दर्शन घेण्याचा आज योग जुळुन आला, आयुष्यात पहिल्यांदाच।

No comments: