Thursday, October 02, 2008

पण का हो राजाभाऊ

काय हो राजाभाऊ , काही नेत्यांना सतत भाषणे ठोकतांना सदैवी जहाल भाषेचाच आश्रय का बरे घ्यायला लागतो ?

No comments: