Saturday, April 30, 2011

सागर उपवन - कुलाबा

राजाभाऊंचे ज्ञान या ऋतुत फुलणाऱ्या झाडांमधे फक्त चार पाच झाडांपुरते मर्यादित.

हे काही खरं नव्हे, त्यात ते आज मुंबईमधे होते. मग ते पोचले कुलाब्याच्या सागर उपवनामधे. मेधा कारखानीस यांनी तेथे वृक्षांची ओळख करुन देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजीत केलेला.आता उद्याला सकाळी राणीच्या बागेत फुले बघायला

No comments: