Friday, December 31, 2010

वृक्षगान

 आधीच डॉ.शरदिनी डहाणूकरांनी लिहिलेली पुस्तक वाचणे , एक बहार  असतं,  त्यात ऐन बसंतात फुललेल्या पांगाऱ्यासमान "वृक्षगान " हाती लागलयं.

No comments: