Tuesday, December 28, 2010

काका मला सांग

"काका मला एक सांग तु फिश खात नाहीस, काकी खात नाही, मी पण खात नाही मग आपण फेस्टीवलला कशाला चाललो आहोत ? "

राजाभाऊंच्या पुतणीने बिनतोड सवाल विचारला.

आता काय बोलायचे ?
तिला काय सांगायचे काल कोलीनबाईला तिच्या काकाने उद्याला परत तांदळाची भाकरी खायला येतो म्हणुन कबुल केले आहे.

" काका त्यापेक्षा आपण मॅक मधे जावुया "

चल बाई, तु म्हणशील तसे.

ओबेरॉय मॉल मधे ते गेले खरे पण समोर आला तो कॉपर चिमणीची बोर्ड, कबाब महोत्सव.

रेश्मी पनीर सिग कबाब राहिले बाजुला,  पनीर तिक्का झाफरान मागवावे लागले , म्हणे केशरात घोळलेले पनीर.No comments: