Monday, November 04, 2013

वाचायला बसण्याची एखादी जागा

प्रत्येक माणसाची पुस्तक घेवुन वाचायला बसण्याची एखादी जागा आवडीची असते काय?
राजाभाऊंची पण घरात एक जागा आवडीची आहे. तेथे मन कसे वाचनात एकाग्र होते.
पण.
समस्या एकच.
जास्त वेळ तेथे बसता येत नाही.

No comments: