Monday, November 04, 2013

संदिग्धता असेल.

"नोकरी मधे परदेशी जाण्याची संधी निर्माण होईल , पण त्या मधे संदिग्धता असेल. "

- विजयपंत हा मधे "पण नसता तर खुप आनंद झाला असता आणि ही संदिग्धता म्हणजे काय हो. जसा सविस्तर सांगितले असतेत तर बर झाले असते.

No comments: